Home

Disclaimer

Disclaimer Youon website

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  1. de webpagina: iedere webpagina waarin een hyperlink naar deze disclaimer is opgenomen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  2. Youon: Youon BV, de bevoegde uitgever van de webpagina;
  3. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  4. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  5. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  6. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. Youon spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Youon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
 4. Youon verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Youon is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade of gevolgschade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. Youon mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Youon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Youon is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden (op welke wijze ook). Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. Het auteursrecht en intellectuele eigendom op deze website berust bij Youon of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Youon. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Youon.
 10. Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Youon.
 11. Youon behoudt zich het recht voor om u zonder u daarvan voorafgaand op opvolgend van in kennis te stellen de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Youon de toegang tot de webpagina monitoren.
 12. Tijdens uw bezoek aan de website kunnen gegevens van u of uw computer worden opgeslagen. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken en het verhogen van het gebruiksgemak van de pagina’s (onder andere, maar niet uitsluitend cookies).
 13. Indien u Youon gegevens stuurt door middel van email of het invullen van een formulier dan zal Youon die gegevens bewaren en gebruiken voor het doel waartoe zij bedoeld zijn. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
 14. U zal Youon, haar eigenaren, werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en andere kosten die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 15. Aan de informatie op de webpagina of in deze disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Youon spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
 16. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
 17. Alle rechten voorbehouden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl